मिति २०७४।०१।१३

 

सूचना !!!

श्री सम्पुर्ण डिप्लोमा तहका विद्यार्थीहरु

भेरी प्राविधिक शिक्षालय

नेपालगंज, बांके ।

विषय: भर्ना हुने बारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस शिक्षालयमा अध्ययनरत सम्पुर्ण डिप्लोमा तहका प्रशिक्षार्थीहरु यही मिति २०७४।०१।३० गते भित्र  रा बा बैक धम्बोजी शाखामा रहेको खाता नम्वर ४१३००००००६०६ मा रकम जम्मा गरेको सक्कलै भौचर लेखा शाखामा वुझाई भर्ना हुनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको

 

 

भीमकान्त लामिछाने

शिक्षालय प्रमुख

भेरी प्राविधिक शिक्षालय नेपालगंज बाके