नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा आ.ब. २०७३/०७४ को बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भए वमोजिम  प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयको मिति २०७४।०२।१० गतेको सूचनानुसार यस भेरी प्राविधिक शिक्षालय नेपालगंजमा Diploma in Civil Engineering विषय अध्ययनको लागि छनौट भएका मुख्य उम्मेदवारहरुको भर्ना हुने म्याद  मिति २०७४ असार ९ गते सम्म कायम भएकोले भर्ना हुन सूचित गरिन्छ । साथै तोकिएको समयमा मुख्य उम्मेदवारहरु भर्ना हुन नआएमा मिति २०७४ असार १० गते देखी २०७४ असार १६ गते सम्म बैकल्पिक उम्मेदवारहरुलाई योग्यता क्रमको आधारमा भर्ना लिई मिति २०७४ असार २० गते देखी कक्षा संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ ।

                                    भीमकान्त लामिछाने

                                   शिक्षालय प्रमुख

  भेरी प्राविधिक शिक्षालय नेपालगंज