उपरोक्त सम्बन्धमा दीगो तथा सम्मानित रोजगारीको लागी सीप परियोजना(ENSSURE) को प्रायोजनमा यस भेरी प्राविधिक शिक्षालय द्धारा संचालन गरिने TSLC तहको २४ महिने मेकानिकल ‌औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि यस शिक्षालयले २०७५।०४।१७ गते  परिक्षा र मिति २०७५।०४।१९ गते लिएको अर्तरवार्ताका आधारमा स्थलगत परिक्षा समन्यय उप समितिको मिति २०७५।०५।०८ गतेको निर्णय अनुसार प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ ।यस शिक्षालयमा मुख्य अम्मेदवार स्वयम् उपस्थित भई मिति २०७५।०५।२३ गते भित्रमा भर्ना भई सक्नु पर्ने छ ।उक्त मितिमा मुख्य उम्मेदवार भर्ना हुन नआएमा २०७५।०५।२४ गते देखी २०७५।०५।३० गते सम्म वैकल्पिक उम्मेदवारलाई योग्यता क्रम अनुसार भर्ना गरिने छ ।प्रशिक्षार्थीहरु भर्ना हुन आउदा एक प्रति पासर्फोर्ट साईजको फोटो  प्रवेश पत्र नेपाली नागरिता र सम्पुर्ण सक्कलै प्रमाण पत्र र १, १ प्रति प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि ल्याई शिक्षालयमा अनुवन्धन पत्र भर्नु पर्ने छ । साथै नया भर्ना भएका प्रशिक्षार्थीहरुका लागी मिति २०७५।०५।३१ गते देखी कक्षा  संचालन गरिने ब्यहोरा समेत यसै सूचना द्धारा जानकारी गराईन्छ ।